POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Definicje i informacje ogólne
Administrator – Administratorem danych osobowych jest Marta Zawadzka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARTA ZAWADZKA MARTAGALLERY.COM, ul. Świętokrzyska, 30/55, 00-116 Warszawa, NIP: 9661556549, e-mail: info@martagallery.com __________________________.
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową: https://martagallery.com
Profilowanie – oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.
Użytkownik – pod pojęciem Użytkownika rozumiemy każdą osobę odwiedzającą Serwis, przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika oraz ich zakres
1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
1. nawiązania kontaktu  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
2. realizacji zamówienia (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie nazwa firmy jeżeli dotyczy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik,
3. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
5. prowadzenia działań marketingu produktów lub usług, w tym prowadzenia newslettera – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) - na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

III. Zgodność przetwarzania z prawem oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń
1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom trzecim, które mogą być zainteresowane zawarciem z Użytkownikiem umowy, której szczegółowa treść określana będzie bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim.
2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa.

IV. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (profilowanie)
1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować Profilowanie.
2. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym Profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

V. Czas przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.
2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

VI. Uprawnienia Użytkownika
1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w pkt. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: info@martagallery.com_________________
2. Użytkownik ma prawo do:
1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
8. wniesienia skargi do organu nadzoru – zgodnie z art. 77 RODO.
3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VII. Udostępnienie informacji
1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów obejmujących w szczególności: pracowników, współpracowników, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, obsługę IT, operatorów systemów płatności on-line, biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora, podmioty trzecie, przez które rozumie się Partnera lub Wykonawcę, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania
1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 2 poniżej.
2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
3. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
4. Pliki typu cookies umożliwiają:
1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
5. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
2. każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
10. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkowników powinny zezwalać na zapisywanie plików cookies oraz powinny zezwalać na wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu końcowym”.

IX. Zmiana polityki prywatności i cookies
1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

REGULAMIN MARTAGALLERY – TOKENY

REGULAMIN
MARTAGALLERY – TOKENY
§ 1. PREAMBUŁA
1.1 Serwis internetowy
https://martagallery.com jest serwisem internetowym, który umożliwia zapoznanie się z warunkami nabycia Tokenów wytworzonych w standardzie ERC (dalej jako „Token”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Serwisie, oraz pozostałych dokumentach widocznych i udostępnionych za pośrednictwem Serwisu oraz ich nabycie za pośrednictwem aplikacji firm trzecich współpracujących z Serwisem na dzień nabycia Tokenów (np. OpenSea, Rarible, Metamask).
1.2 Usługi
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: https://martagallery.com, a także świadczenia ze jego pośrednictwem usług elektronicznych. Usługodawca jest podmiotem zarządzającym Serwisem, natomiast Użytkownicy nabywając Tokeny mogą nawiązywać stosunki na podstawie odrębnych regulaminów lub warunków świadczenia usług.
1.3 Regulamin i pozostałe dokumenty
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest dla Użytkowników w Serwisie. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Serwisu. Dokumenty przeznaczone dla Użytkowników udostępniane są w postaci elektronicznej w Serwisie, w taki sposób, aby Użytkownicy mogli go przechowywać i odtwarzać w toku zwykłych czynności.
1.4 Nabycie Tokenów
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca jest podmiotem zarządzającym https://martagallery.com, natomiast nabywając Tokeny w ramach sieci blockchain (Ethereum lub inny równoważny) Użytkownik nawiązuje stosunek na podstawie odrębnych regulaminów lub warunków świadczenia usług, w tym w szczególności choć nie wyłącznie na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych na stronach https://opensea.io/ lub www.metamask.io lub https://rarible.com/ lub innych do których aktualnie przekierowuje Serwis, wobec dokonywania płatności za Token lub Tokeny. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nabycie Tokenów w żaden
§ 2. DEFINICJE
2.1 Usługodawca – Marta Zawadzka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARTA ZAWADZKA MARTAGALLERY.COM, ul. Świętokrzyska, 30/55, 00-116 Warszawa, NIP: 9661556549;
2.2 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której akty odrębne przyznają zdolność prawną;
2.3 Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://martagallery.com;
2.4 Token – termin, odnoszący się do jednostki wartości aktywów w standardzie ERC w ramach sieci blockchain (Ethereum lub inny równoważny), uprawniający posiadacza do wykonywania czynności zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich współpracujących z Serwisem;
2.5 Proces dystrybucji Tokenów – oznacza proces emisji Tokenów przy wykorzystaniu technologii blockchain, w ramach której możliwe jest nabycie tych Tokenów przez Użytkownika;
2.6 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 3. ZAWARCIE UMOWY
3.1 Umowa
Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Przystępując do Procesu Dystrybucji Tokenów, Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i potwierdza, że zaznajomił się z udostępnionym Regulaminem, a także w szczególności:
1) Regulaminami podmiotów trzecich, które uczestniczą w Procesie Dystrybucji Tokenów, np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/);
2) Zakresem świadczonych Usług;
3) Istnieniem ryzyka opisanego w Regulaminie i Disclaimerze.
3.2 Użytkownik
Przystąpić do Procesu dystrybucji Tokenów mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, którym akty odrębne przyznają zdolność prawną. Do nabycia tokenów nie jest wymagana pełnoletniość.
3.3 Warunki
Przystępując do Procesu dystrybucji Tokenów, Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się niniejszym Regulaminem, a także w szczególności mechanizmami funkcjonowania oprogramowania oraz aplikacji opartych na technologii blockchain oraz ryzykiem w zakresie możliwości utraty całości zainwestowanych środków. Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Usługodawcą i ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Serwisu lub korzystają z niego (w tym również poprzez samo przeglądanie umieszczonych za pośrednictwem Serwisu treści). Użytkownik zawiera natomiast odrębne umowy z podmiotami trzecimi, takimi jak OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), na podstawie obowiązujących tam Regulaminów – umowy zawierana są z uwagi na fakt, że podmioty te świadczą usługi/ uczestniczą w Procesie Dystrybucji Tokenów.

3.4 Czynności użytkownika

Użytkownik nie jest zobowiązany do założenia Konta w Serwisie celem korzystania z jego usług. Użytkownik zobowiązany jest jednak do założenia dokonania wszelkich niezbędnych czynności na https://opensea.io/ lub https://rarible.com/ zgodnie z wymaganiami tych serwisów, celem dokonania zakupu Tokenów. Użytkownik celem dokonania zakupu Tokenu zobowiązany jest do połączenia konta ze swoim portfelem (np. Metamask), zgodnie z informacjami dostępnymi ww. serwisach.
3.5 Oświadczenia w zakresie Procesu dystrybucji Tokenów
Użytkownik oświadcza, iż w ramach niniejszego Procesu dystrybucji Tokenów działa w imieniu własnym i na własną rzecz. Użytkownik oświadcza również, że środki przeznaczone na przystąpienie do Procesu dystrybucji Tokenów pochodzą z legalnych źródeł. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Token nie jest:
1) dokumentem imiennym, na zlecenie lub wystawionym na okaziciela, a także instrumentem finansowym oraz jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu właściwych ustaw krajowych w miejscu siedziby Usługodawcy;
2) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo.

3.6 Oświadczenia w zakresie działalności Usługodawcy
Użytkownik, oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień, a także przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż:
1) Proces dystrybucji Tokenów nie jest ofertą publiczną, działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny, a także, że działalność  Usługodawcy nie jest działalnością bankową, czy też działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu właściwych ustaw krajowych;
2) Usługodawca nie pośredniczy w żaden sposób w transakcji nabycia Tokenów, wobec czego nie może zagwarantować, że Proces dystrybucji Tokenów, jak również samo nabycie Tokenów przyniosą Użytkownikowi oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne lub finansowe. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że Usługodawca w żaden sposób nie składał mu takich gwarancji, czy też zapewnień.


Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca nie oferuje żadnych usług związanych z papierami wartościowymi, a także że Usługodawca nie jest podmiotem przekazującym jakiekolwiek pieniądze na rzecz Użytkowników lub innych osób lub podmiotów trzecich. Usługodawca nie udziela porad inwestycyjnych, finansowych, podatkowych ani prawnych. Wszelkie informacje i aplikacje udostępniane w związku z Serwisem nie stanowią porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady.

3.7 Weryfikacja KYC/AML
Usługodawca lub podmioty z nim współpracujące w ramach działań wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie lub w związku z nabyciem Tokenów lub przystąpieniem do tego Procesu, może dokonywać weryfikacji Użytkownika w zakresie określonym we właściwych ustawach międzynarodowych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML), mimo że nie świadczy usług z zakresie walut wirtualnych i tym samym nie jest instytucją obowiązaną. Zastrzega się, że podmiot dokonujący takiej weryfikacji, może wykonać ją powtórnie w przypadku uzasadnionych wątpliwości.

§ 4. TOKEN
4.1 Podstawowe informacje
Użytkownik, za pośrednictwem aplikacji oraz serwisów podmiotów trzecich, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci blockchain Ethereum uzyskuje możliwość nabycia Tokenów, jako cyfrowego odwzorowania wartości wygenerowanego w sieci blockchain. Szczegóły w zakresie sposobu nabycia Tokenów oraz ich wartość wyrażona w cenie - każdorazowo określana jest przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich – np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), w zakresie dokonania przez Użytkownika płatności za nabycie tych Tokenów.

4.2 Token
Token stanowi formę wartości, która została wygenerowana w sieci blockchain Ethereum w standardzie ERC. Odbiór Tokenów przez Użytkownika, następuje natychmiastowo poprzez sieć blockchain, po poprawnym dokonaniu płatności przez Użytkownika zgodnie z punktem 4.1. Wszelkie informacje o Tokenach umieszczane są za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich, do których Serwis przekierowuje.

Jednocześnie wobec tego, iż proces nabycia Tokenów, nie jest w żaden sposób zależny od działalności wykonywanej przez Usługodawcę, a także wobec ścisłego powiązania Tokenów z rynkami finansowymi, nad którymi Usługodawca nie sprawuje żadnej kontroli, Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że wszelkie prawa w zakresie możliwości odstąpienia od umowy w rozumieniu odstąpienia od nabycia Tokenów zostały wyłączone z uwagi na:
1) przedmiot świadczonych usług (dostarczenie treści cyfrowych);
2) dokonywanie płatności w walutach wirtualnych, które są powiązane z rynkiem finansowym, nad którym Usługodawca nie ma kontroli, co skutkuje zmiennością ich (walut wirtualnych) ceny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie transakcje w zakresie nabycia Tokenów są ostateczne i nie ma możliwości zwrotu nabytych (zakupionych) Tokenów.

4.3 Przestrzeganie zasad
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany chronić wszelkie swoje hasła oraz klucze prywatne (umożliwiające dostęp do Tokenów), przed dostępem osób trzecich.

4.4 Nieuprawiony dostęp
Usługodawca w żaden sposób nie przetwarza ani nie zachowuje danych dostępowych, umożliwiających zarządzanie Tokenami, w tym również kluczy prywatnych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych dostępowych do Tokenów, w tym również danych dostępowych do aplikacji podmiotów trzecich np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), bowiem w przypadku ich utraty, Usługodawca nie ma możliwości odzyskania tych danych. W przypadku utraty danych dostępowych, w tym w szczególności kluczy prywatnych, może dojść do sytuacji, w której Użytkownik straci bezpowrotnie wszystkie nabyte przez niego Tokeny, przypisane do danego adresu portfela, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł, kluczy bądź innych danych umożliwiających dostęp do Tokenów należących do Użytkownika, nie rodzą odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

4.5 Opodatkowanie Tokenów
Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie, w związku z nabyciem przez niego Tokenów, a także jest zobowiązany do zapłaty tego podatku do właściwych organów skarbowych dla danego Użytkownika. Usługodawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe poszczególnego Użytkownika, z tytułu nabycia przez niego Tokenów.
4.6 Znajomość technologii blockchain
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także Procesem dystrybucji Tokenów oraz jego mechanizmami, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje i dane, które uznaje za wystarczające do podjęcia decyzji o nabyciu Tokenów, a także że posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania, użytkowania czy użyteczności oprogramowania oraz aplikacji opartych na technologii blockchain. Wszystkie transakcje nabycia Tokenów są realizowane automatycznie, w oparciu o decyzje Użytkownika i dokonane przez niego zlecenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy decyzja nabycia Tokenów jest dla niego odpowiednia. Jeśli Użytkownik posiada wątpliwości w zakresie funkcjonowania technologii blockchain, kryptowalut lub zasad nabywania Tokenów, powinien przed podjęciem jakiegokolwiek działania w Serwisie lub serwisach, w ramach których możliwe jest nabycie Tokenu, skontaktować się ze swoim własnym doradcą.

§ 5. PŁATNOŚĆ ZA TOKEN
5.1 Wartość rozliczeniowa
Użytkownik oświadcza, iż jednostką rozliczeniową w zakresie nabycia Tokenów, w związku z przystąpieniem do Procesu dystrybucji Tokenów są kryptowaluty, określone każdorazowo przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), które umożliwiają nabycie Tokenów w sieci blockchain Ethereum (lub inny równoważny), za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.

5.2 Opłata i czas realizacji
Opłaty są określane każdorazowo przez podmioty trzecie lub serwisy tych podmiotów trzecich (np. Metamask lub inny równoważny), umożliwiające nabycie Tokenów. Przystępując do nabycia Tokenów, Użytkownik zobowiązuje się ponosić aktualne opłaty:
1) za Token – których wysokość jest zależna od momentu, w którym Użytkownik nabędzie Token oraz od ilości nabywanych Tokenów przez Użytkownika, zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie;
2) wszelkie inne niezbędne opłaty w zakresie dostarczenia do niego (Użytkownika) Tokenów, w tym w szczególności choć nie wyłącznie opłaty w sieci blockchain oraz opłaty serwisów podmiotów trzecich.

Czas realizacji w zakresie dostarczenia Tokenów, realizowany jest w sposób automatyczny i jest zależny od poszczególnego procesora płatniczego, z którego w danym momencie korzysta Użytkownik. Realizacja w zakresie przekazania Tokenów na rzecz poszczególnego Użytkownika, co do zasady realizowana jest natychmiastowo, jeżeli Użytkownik dokona płatności prawidłowo, zgodnie z komunikatami umieszczonymi na stronie poszczególnego procesora płatniczego, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia sytuacji, na które Usługodawca nie ma wpływu, takich jak np. przerwy techniczne, awarie sieci blockchain, czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej.

 

§ 6. SANKCJE I REKLAMACJE
6.1 Zgłoszenie naruszeń
Wszelkie zgłoszenia związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z serwisu należy kierować do Usługodawcy. Zgłoszenie powinna zawierać w swej treści: dane Użytkownika, w tym dane kontaktowe, powód zgłoszenia, dokładny opis i powód zgłoszenia.
Ewentualne naruszenia w zakresie nabycia Tokenów należy kierować wyłącznie do podmiotów trzecich, świadczących usługi w zakresie nabycia tych Tokenów w sieci blockchain, zgodnie z informacjami umieszczonymi m.in. na stronie OpenSea (https://opensea.io/) lub Rarible (https://rarible.com/).
6.2 Rozpatrzenie zgłoszenia
W terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia związanego z funkcjonowaniem Serwisu oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług,  Usługodawca rozpatruje zgłoszenie oraz informuje Użytkownika o wyniku jego rozpatrzenia. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub Usługodawca napotka inne trudności niezależne od niego lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę na adres mailowy, z którego została otrzymana. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.
Usługodawca nie bierze udziału w rozpatrzeniu zgłoszeń/reklamacji składanych podmiotom trzecim świadczącym usługi w zakresie nabycia Tokenów w sieci blockchain. W tym zakresie obowiązujące są informacje podane przez te podmioty w szczególności w Regulaminach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za to, czy reklamacja zostanie rozpatrzona/uwzględniona, czy podmioty trzecie udzielą terminowej odpowiedzi itp.
6.3 Zastrzeżenia
Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
6.4 Wyrażenie zgody na kontakt drogą elektroniczną
Przesłanie przez Użytkownika lub osobę trzecią zgłoszenia do Usługodawcy w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.
§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
7.1 Wymagania techniczne
Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5 lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail.

Celem skorzystania z usług podmiotów trzecich np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), które uczestniczą w Procesie dystrybucji Tokenów, Użytkownik winien spełnić wymagania techniczne określone w Regulaminach tych serwisów.

7.2 Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, typowym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe lub dalej idące zabezpieczenia.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisów podmiotów trzecich np. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/), może wiązać się z podwyższonym ryzykiem w zakresie technologii blockchain, standardowym dla oprogramowania opartego na sieci blockchain Ethereum. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności choć nie wyłącznie - zainstalować oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczyć portfel np. Metamask, zgodnie z zaleceniami określonymi na stronie tego podmiotu lub innych świadczących tożsame usługi.

7.3 Przerwy techniczne
Usługodawca ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia działania Serwisu. W szczególności Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie posiada żadnych roszczeń w związku z taką przerwą lub ograniczeniem dostępu do Serwisu.

7.4 Inne strony podmiotów trzecich
Usługodawca dokłada należytej staranności w celu jednoznacznego określenia i identyfikacji stron oraz serwisów zarządzanych przez podmioty trzecie, który oferuje odrębne usługi lub usługę, niezwiązane z działalnością Usługodawcy, zgodnie z informacjami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Jednakże, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treści oraz nawiązany stosunek z innym podmiotem przez Użytkownika. Użytkownik w takiej sytuacji, każdorazowo powinien dołożyć należytej staranności, w celu określenia z jakim podmiotem nawiązywany jest ewentualny stosunek oraz na jaki serwis trzeci został przekierowany korzystając z Serwisu.
§ 8. PRAWA AUTORSKIE ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
8.1 Podmiot uprawniony
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe do Serwisu, a także do poszczególnych jej części, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Serwis, w tym również prawa własności przemysłowej oraz wszelkie inne prawa pochodne, przysługują Usługodawcy.
8.2 Licencja
Z chwilą korzystania z Serwisu oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Serwisu, w zakresie w jakim Użytkownik korzysta z jego usług. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Udzielona Użytkownikowi licencja niewyłączna, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Ponadto Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji.
8.3 Prawa autorskie związane z Tokenami.
Usługodawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawionym w zakresie praw autorskich do utworów powiązanych z Tokenami.
Usługodawca, w związku z nabyciem przez Użytkownika Tokenów za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie, udziela na jego rzecz licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, do użytkowania utworu uzewnętrznionego na przedmiotowym Tokenie w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Licencjobiorca (Użytkownik) w zakresie jego upoważnienia może udzielać dalszych sublicencji na co Licencjodawca (Usługodawca) wyraża zgodę. Wynagrodzenie za udzielenie licencji oraz dalszych sublicencji zawiera się w cenie nabycia Tokenów przy pierwotnym zakupie Tokenu.  
Licencjodawca wskazuje, że uprawnienia w zakresie praw autorskich określone powyżej są jedynymi możliwymi do przekazania zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku chęci nabycia wraz z tokenami autorskich praw majątkowych do tokenów to Licencjodawca jest w tym względzie gotowy do ich przekazania i w związku z tym prosi o kontakt mailowy.
8.4 Złamanie zasad Licencji
W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu lub warunków udzielonych licencji, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz cofnięcia udzielonej licencji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.
§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
9.1 Przetwarzanie danych
Przekazując Usługodawcy jakiekolwiek dane osobowe lub identyfikacyjne, Użytkownik wyraża zgodę na włączenie tych danych do zbioru Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji określonych zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgodnie z przekazanymi danymi, w tym w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe. Administratorem danych jest  Usługodawca (zwany dalej "Administratorem").
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na warunki gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych dotyczących korzystania z Serwisu.
9.2 Poszanowanie prywatności
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane z najwyższym poszanowaniem prywatności osoby, której dane dotyczą, oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia podjęcie wszelkich środków prawnych w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
9.3 Środki ochrony
Administrator danych zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9.4 Zakres i cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
1) wypełniania obowiązków prawnych Usługodawcy;
2) świadczenia usług marketingowych i reklamowych, a także przesyłania informacji handlowych;
3) korzystania z teleinformatycznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wyzwalających - w celach marketingowych.

9.5 Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników ze względu na ich zachowania, zainteresowania, wiarygodność i preferencje (w tym preferencje zakupowe). Na podstawie profilowania Użytkownikom przekazywane są określone treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.
9.6 Udostępnianie danych
W celu realizacji obowiązków Administrator może ujawniać zebrane dane osobowe podmiotom, w tym: pracownikom, współpracownikom, dostawcom, operatorom systemów płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe i informatyczne. W takich przypadkach ilość ujawnianych informacji jest każdorazowo ograniczana do niezbędnego minimum.
9.7 Analiza ruchu
Kontroler oświadcza, że wolno mu korzystać z narzędzi przeznaczonych do analizy ruchu w ramach Witryny, takich jak np. Google Analytics. W szczególności Kontroler ma prawo do zbierania informacji o aktywności i zachowaniu Użytkownika. Administrator wykorzystuje te dane do badania rynku i ruchu na Serwisie oraz do tworzenia statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, a także do ulepszania Serwisu i realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.  
9.8 Analiza ruchu
Administrator danych przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
1) zapisywanie zebranych danych osobowych wyłącznie na takich nośnikach pamięci, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) zgłaszanie zbiorów danych osobowych lub wyznaczanie osób, które będą wykonywały wymagane obowiązki w tym zakresie;
3) sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania, w szczególności zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
4) udostępniania danych osobowych właściwym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowania poufności danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane w formie umożliwiającej jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9.9 Prawa Użytkownika
Administrator zapewnia, że stosowane zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawami Użytkowników wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z prawem dostępu do danych, ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych własnych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 10. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
10.1 Rodzaje plików Cookies
W zakresie funkcjonowania Serwisu Administrator może stosować następujące rodzaje plików Cookies:
1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu Strony internetowej lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej;
2) stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
3) statystyczne, służące do śledzenia ruchu w Serwisie;
4) funkcjonalne, umożliwiające personalizację serwisu w odniesieniu do Użytkownika;
5) reklamowe, które pozwalają na dostarczanie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
6) obowiązkowe i bezpieczeństwa, które dotyczą zasad zachowania bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

10.2 Cele wykorzystywania
Kontroler wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
1) optymalizacji i zwiększenia efektywności w zakresie działalności Usługodawcy;
2) poprawnej konfiguracji funkcji dostępnych w ramach Serwisu;
3) personalizacji wyświetlanych treści i dostosowania reklam w Serwisie;
4) utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
5) gromadzenia i wykorzystywania ogólnych i ogólnodostępnych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych.

10.3 Cele stosowania
W celu zapewnienia najwyższej jakości, pliki Cookies są analizowane przez Administratora w celu ustalenia, które podstrony są najczęściej odwiedzane, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów
10.4 Konfiguracja plików Cookies
Pliki Cookies przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, które wpływają na jakość korzystania z Serwisu. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany własnych ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień, o których mowa powyżej, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi lub usług. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w przeglądarce internetowej bądź informować Użytkownika o zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
10.5 Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies za pomocą ustawień dostępnych w używanej przeglądarce internetowej. Ograniczenie lub zablokowanie plików Cookies przez przeglądarkę internetową nie uniemożliwi Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczanych za pośrednictwem Serwisu, może jednak spowodować utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Zaleca się korzystanie z oprogramowania umożliwiającego obsługę plików Cookies.
10.6 Prawa autorskie i własność intelektualna
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa autorskie do Serwisu, jak również do poszczególnych jej części, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych i programistycznych, w tym prawa własności przemysłowej oraz wszelkie inne prawa zależne, z wyjątkiem treści dostarczanych przez operatorów płatności, należą do Usługodawcy.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Data wejścia w życie oraz zmiany niniejszego Regulaminu
Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takiej sytuacji Usługodawca, będzie informować o zmianach Regulaminu w widocznym miejscu na Serwisie, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie nowej wersji niniejszego Regulaminu w Serwisie.
11.2 Uzupełnienie i informacje zawarte w Regulaminie
Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.
11.3 Spory
Wszelkie strony spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie, w drodze wzajemnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż polubowna procedura rozstrzygania sporów jest warunkiem zawieszającym, który musi zostać spełniony przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą, zgodnie z warunkami wskazanymi w § 6 niniejszego Regulaminu.

W przypadku spełnienia warunku o którym powyżej, a także w przypadku braku polubownego rozwiązania zaistniałego sporu,  zapisy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca prowadzonej działalności przez Usługodawcę, w przypadku sporów z przedsiębiorcami. W przypadku sporu z konsumentem, właściwym będą sądy wedle właściwości ogólnej.

 

Wyłaczenie Odpowiedzilności MARTAGALLERY – TOKENY

Niniejszym oświadczam, iż akceptuje Regulamin Serwisu https://martagallery.com, a także potwierdzam, że zapoznałem się z tym dokumentem i jest on dla mnie w pełni zrozumiały. Mam świadomość, że Usługodawca nie gwarantuje żadnych zysków w związku z nabyciem Tokenów, a sam proces dystrybucji tych Tokenów odbywa się za pośrednictwem zautomatyzowanych smart contractów w sieci blockchain Ethereum. Mam jednocześnie świadomość, iż wszelkie treści oraz informacje ujęte na https://martagallery.com oraz na stronach podmiotów trzecich świadczących usługi z zakresu Procesu dystrybucji Tokenów, m.in. OpenSea (https://opensea.io/) lub Metamask (www.metamask.io) lub Rarible (https://rarible.com/) - nie są i nie mogą być postrzegane jako „doradztwo inwestycyjne” czy „rekomendacja inwestycyjna” lub pośredniczenie w takiej działalności. Ponadto przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, iż działalność Usługodawcy w żaden sposób nie odwołuje się do działalności inwestycyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej czy reasekuracyjnej.

Mam świadomość, iż istnieje wysokie ryzyko związane z funkcjonowaniem na rynkach finansowych lub rynkach powiązanych z walutami wirtualnymi (kryptowalutami), w szczególności w zakresie szybkiej zmienności cen na tych rynkach, które mogą skutkować utratą całości zainwestowanego przeze mnie kapitału. Wobec powyższego oświadczam, iż nabycie Tokenów jest wyłącznie moją, niczym nieprzymuszoną wolą, którą poprzedza niezależnie wykonana analiza tego rynku.

Rozumiem, że technologia blockchain jest nową technologią i akceptuję wszelkie ryzyka rynkowe i technologiczne związane z nabyciem oraz korzystaniem z Tokenów oraz usług powiązanych z tymi Tokenami. Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem obywatelem państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania nabywania tokenów.

Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że prawo do odstąpienia od umowy w związku z nabyciem Tokenów zostało wyłączone, wobec czego wszystkie transakcje w zakresie nabycia tych Tokenów są ostateczne i nie ma możliwości ich zwrotu.

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z informacjami określonymi w polityce prywatności Serwisu.